Algemene Voorwaarden

Van de besloten vennootschap Symphony Re-integratie B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Zeist, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht op 3 mei 2005. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Letselschade en AOV trajecten die niet via de zorgverzekering gedeclareerd worden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing in de drie vestigingen (Den Bosch, Den Haag en Utrecht) en hebben als doel u te informeren over het volgende:

  • De rechten en plichten van cliënten en begeleiders
  • De voorwaarden van Symphony voor deelname aan het re-integratie programma.
  • Zorgkosten en vergoeding.
  • Rechten en Plichten

Deelname aan onze re-integratieprogramma’s betekent dat er een overeenkomst bestaat tussen u als cliënt en Symphony als behandelinstelling. Deze overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee, zowel voor de begeleiders als voor u. Deze rechten en plichten zijn landelijk vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Voor meer informatie over de WGBO kunt u de website van de rijksoverheid raadplegen. Wij hebben hieronder voor u de belangrijkste rechten en plichten samengevat.

1.1 Rechten van Cliënten

Informatie

De begeleider geeft u duidelijk informatie over het onderzoek, de diagnose en de behandeling van uw klachten. De begeleider licht u voor over eventuele risico’s van het onderzoek en de behandeling en over eventuele andere behandelingsmogelijkheden.

Toestemming medische behandeling

U wordt alleen behandeld met uw toestemming. Wanneer de begeleider een indicatie voor deelname aan één van onze re-integratieprogramma’s heeft gesteld en u heeft alle informatie gekregen en begrepen, beslist u zelf of u kiest voor deelname aan het geadviseerde re-integratieprogramma’s met bijbehorende behandelingen of deze afwijst. De begeleider respecteert uw besluit.

Inzage in het medisch dossier

Als medisch specialistische zorginstelling zijn wij wettelijk verplicht een dossier bij te houden. Het dossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, gegevens uit de uitgevoerde onderzoeken en over de behandelingen. Als de begeleider het noodzakelijk vindt om medische gegevens op te vragen bij bijvoorbeeld uw huisarts of uw medisch specialist in een ziekenhuis, zullen wij deze uitsluitend opvragen met uw toestemming (zie toestemmingsverklaring). Ook deze gegevens worden in uw dossier opgenomen. Indien gewenst kunt u ten alle tijden toegang krijgen tot u gegevens/dossier. De cliëntmap bevat standaard het privacyreglement.

Privacy

Als cliënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Alles wat u met de begeleider bespreekt, blijft geheim. Persoonsgegevens worden alleen met toestemming van u aan derden verstrekt. Gegevens uit het cliëntdossier kunnen met veronderstelde toestemming worden gedeeld met rechtstreeks bij de behandeling betrokken medebegeleiders voor zover verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor een goede behandeling.

1.2 Plichten van Cliënten

Informatieverstrekking

Het is belangrijk dat u de begeleider duidelijk en volledig informeert, zodat deze een goede diagnose kan stellen en deskundige behandelingen kan geven.

Medewerking

De begeleider rekent op uw volledige medewerking bij deelname aan een van onze re-integratieprogramma’s met bijbehorende behandelingen. U dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de begeleiders op te volgen.

Betaling

Symphony factureert haar verrichtingen afzonderlijk voor de intake, het Multidisciplinair Diagnostisch Onderzoek en het interventieprogramma middels een (gespecificeerde) factuur, tenzij anders overeengekomen. Wij zijn gerechtigd indien geen garantiestelling wordt afgegeven door de werkgever, de arbodienst of de verzekeraar aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen dan wel vooruitbetaling te verlangen, waarvoor een afzonderlijke factuur zal worden aangeboden.

  • Rechten van Symphony

Eigen Deskundigheid

De begeleider heeft het recht om eigen beslissingen te nemen. De begeleider hoeft niet zonder meer te doen wat een cliënt vraagt. De eigen deskundigheid van de begeleider speelt daarbij een grote rol.

  • Plichten van Symphony

Zorg

De belangrijkste plicht van de begeleider is het verlenen van goede zorg. Daarnaast geldt voor hem/haar de regels zoals in deze Algemene Voorwaarden omschreven.

Bewaartermijn dossier

Gegevens uit uw dossier moeten minimaal vijftien jaar bewaard worden na uw laatste contact met Symphony. Na die tijd kan het zijn dat uw dossier vernietigd wordt, tenzij er redenen zijn om deze langer te bewaren. U kunt ook zelf om vernietiging vragen. In principe zal Symphony op uw verzoek ingaan, behalve als een ander ernstig nadeel zou kunnen ondervinden. Wanneer Symphony uw gegevens niet wil vernietigen, moet zij dat aan u kenbaar maken en uitleggen waarom.

1.5 Schade en Aansprakelijkheid

De begeleider gaat zorgvuldig te werk. Het is niet toegestaan om zonder begeleiding te sporten als u bij Symphony op locatie bent. Symphony aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan bij activiteiten indien u zonder begeleiding bent gaan sporten. Desondanks is het niet altijd mogelijk te voorkomen dat u tijdens uw verblijf bij ons op de een of andere manier schade ondervindt. Schade kan materieel zijn, dat wil zeggen voortkomen uit beschadiging of vermissing van eigendommen. Schade kan ook voortkomen uit schade die uw persoon betreft, dan spreken we over letselschade.

Materiële schade

U bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die u ten behoeve van uw verblijf meeneemt naar uw Symphony vestiging. Wij adviseren u bij uw bezoek aan ons min zo mogelijk geld, dure kleding of andere kostbaarheden mee te nemen. Vanwege het openbare karakter van onze vestiging, zijn wij voor iedereen toegankelijk en daardoor is diefstal niet altijd te voorkomen. Voor schade of verlies van uw eigendommen aanvaardt Symphony dan ook geen aansprakelijkheid.

Letselschade

Als u van mening bent dat u letsel heeft opgelopen als gevolg van een onzorgvuldige behandeling dan kan dit voor u reden zijn om Symphony aansprakelijk te stellen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Om de letselschade nader te onderzoeken zal het nodig zijn relevante medische gegeven op te vragen en ter inzage te geven aan de aansprakelijkheidsverzekeraar van Symphony. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd. Van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Symphony ontvangt u bericht over de aansprakelijkheid en de eventueel te vergoeden schade. U kunt uw brief richten aan: Symphony Re-integratie BV Postbus 2031 3500 GA Utrecht

2.1. Overeenkomst met werkgevers, arbodiensten en (zorg)verzekeraar Wij onderscheiden overeenkomsten die wij hebben gesloten met werkgevers, arbodiensten en (zorg)verzekeraars. In het kader van deze overeenkomsten verlenen wij diensten aan cliënten. De hier bedoelde overeenkomsten prevaleren boven hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Indien betreffende overeenkomsten ten aanzien van een onderwerp geen bepaling bevatten, die wel in onderhavige voorwaarden is opgenomen, is laatstbedoelde bepaling van toepassing.

Overeenkomsten komen tot stand door akkoordtekening van een door ons op gedane aanbieding c.q. uitgebrachte offerte, op verzoek van de cliënt. Daarnaast kan de overeenkomst tot stand komen door aanmelding door hetzij de cliënt zelf, dan wel de werkgever, arbodienst, verzekeraar of een andere belangenbehartiger. In dit geval komt de overeenkomst tot stand door ondertekening van de betreffende formulieren.

2.2. Totstandkoming overeenkomst Overeenkomsten komen tot stand door voor akkoordtekening van een door ons op verzoek van de cliënt gedane aanbieding c.q. uitgebrachte offerte. Daarnaast kan de overeenkomst tot stand komen door aanmelding door hetzij de cliënt zelf, dan wel de werkgever, arbodienst, verzekeraar of een andere belangenbehartiger. In dit geval komt de overeenkomst tot stand door ondertekening van de betreffende formulieren.

2.3. Omvang overeenkomst De overeenkomst is altijd beperkt tot hetgeen op schrift is gesteld en door partijen is ondertekend. Van de overeenkomst maken in ieder geval deel uit onderhavige Algemene Voorwaarden, een protocol betreffende het verzuimen van afspraken en een protocol betreffende het annuleren van de overeenkomst. Beide zojuist benoemde protocollen zijn opvraagbaar bij Symphony Re-integratie. Als datum voor het tot stand komen van de overeenkomst geldt de datum van ondertekening.

2.4 Klachten

Symphony doet er alles aan om u optimaal te behandelen. Desondanks is het mogelijk dat u een klacht heeft. U kunt uw klacht indienen bij de klachtencommissie van Symphony.

3. Disclaimer, Geschillen en Toepasselijk Recht

3.1 Disclaimer

Deze Algemene Voorwaarden zijn slechts samenvattend en beschrijven alleen de meest algemeen geldende rechten, plichten en voorwaarden. Vanwege de omvang worden niet alle uitzonderingen en situaties behandeld. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

3.2 Geschillen

Alle geschillen die ontstaan of mochten ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden of naar aanleiding van haar totstandkoming of uitvoering zullen exclusief beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank van Roermond, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

3.3 Toepasselijk Recht

Op de behandelovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.